5724. Brojol (36.7cm), Tejo Kinurung, Tuban Mojopahit


 

Komentar