5584. Tilam Upih (33.1cm), Blarak Sineret, Tuban Mojopahit


 

Komentar