5459. Sinom (32.3cm), Slewah : Wengkon vs Wengkon Isem, MojopahitKomentar