5449. Dholog (35.5cm), Ceprat Ceprit , Mojopahit


 

Komentar