5446. Sempono (36.2cm), Wengkon Isen, Madura Koso


 

Komentar