5328. Brojol Patrem (20.3cm), Pamor Slewah : Nunggak Semi vs Keleng, Cirebon Mojopahit


 

Komentar