5246. Masterpiece Item : Tilam Upih (35.3cm), Lar Gangsir, Tuban Mojopahit

 

Komentar