5230. Pedang Sikin Eks.Kinatah(55.5cm), Sanak, Aceh Sepuh 

Komentar