5167. Puthut (23.3cm), Toya Mambeg, Pajajaran Sepuh


 

Komentar