5088. Tilam Upih (35.3cm), Wos Wutah, Tuban Mojopahit
 

Komentar