5034. Sinom (33cm), Blarak Sineret, Mataram
 

Komentar