5031. Sepaner (36cm), Lar Gangsir, Madura Sepuh


 

Komentar