5030. Panimbal (34.1cm), Ceprat Ceprit (Eks Mayang Mekar), Mojopahit
 

Komentar