4973. Tilam Upih (36.9cm), Wos Wutah, Tuban Mojopahit 

Komentar