4961. Puthut Kebo Lajer (44.3cm), Pedaringan Kebak, Blambangan Mojopahit 

Komentar