4939. Mayuro Luk 5 (37cm), Wos Wutah, Mojopahit
 

Komentar