4929. Sempono (35.7cm), Lar Gangsir, Tuban Mojopahit


Komentar