4892. Brojol (40cm), Adeg (Dadung Muntir) Sekar Lampes, Madura Sepuh 

Komentar