4890. Jalak Ngore (36.2cm), Mayang Mekar, Tuban Mojopahit


 

Komentar