4877. Sempono (37.2cm), Pancuran Mas, Madura Koso 

Komentar