4839. Jalak Tilam Sari (35.5cm), Wengkon, HB V 

Komentar