4809. Jalak Tilam Sari (33.5cm), Kulit Semongko, Tuban Mojopahit


 

Komentar