4786. Brojol (27cm), Kendhit, Mojopahit

 

Komentar