4761. Tilam Upih (38cm), Sembur Mas, Tuban Paneti 

Komentar