4733. Santan (35.3cm), Keleng, Mojopahit 

Komentar