4707. Sangkelat (36cm), Ceprat Ceprit, Mojopahit Akhir 

Komentar