4659. Brojol Patrem (22cm), Nunggak Semi, Mojopahit

 

Komentar