4549. Tilam Upih (35.8cm), Adeg Sapu (Singkir), Blambangan Mojopahit


Komentar