4519. Kolo Nadah (36.6cm), Tambal Telu, Mojopahit


Komentar