4443. Sepaner (37.5cm), Lar Gangsir, Madura Sepuh
Komentar