4425. Sepokal (31.8cm), Wos Wutah, MojopahitKomentar