4388. Tilam Upih (35.3cm), Sodo Sak Ler, Tuban Mojopahit
Komentar