4313. Urubing Dilah (34.8cm), Adeg Siji (Sodo Sak Ler), Mojopahit


Komentar