4117. Handle Phospor : Dholog (35.3cm), Wos Wutah, Cirebon Sepuh era MojopahitKomentar