3867. Dolog (Ex. Kinatah Makoro), Pedaringan Kebak, HB V

Komentar