3428. Kantar Kinatah, Ceprat Ceprit, Mataram SenopatenKomentar