3323. Pedang Suduk (35cm), Adeg, Tuban - Mojopahit

Komentar