3272. Sepaner (38cm), Lar Gangsir, Madura Sepuh


Komentar