3253. Jalak Tilam Sari (38cm), Adeg Sapu, Tuban - Mojopahit


 
Komentar