2891. Puthut 'Kribo' Mojopahit (30.5cm), Keleng, Mojopahit

Komentar