2859. Jalak Budho (28.3cm), Keleng, Kabudhan Mataram

Komentar