2393. Mundharang, Segoro Muncar, MojopahitKomentar