8094. Jalak Budho (24.2cm), Sanak, Singosari


 

Komentar