4995. Tilam Upih Kinatah (35.3cm), Keleng, Tuban Mojopahit 

Komentar