4751. Sepaner (31cm), Toya Mambeg (Berkontur), Tuban Mojopahit 

Komentar