4578. Tilam Upih (32.8cm), Wengkon, Tuban Mojopahit


Komentar