4477. Jalak Nyucup Madu (35.8cm), Pedaringan Kebak, Mojopahit AwalKomentar