4160. Super Masterpiece Item : Megantoro Kamarogan Patrem (24.5cm), Pedaringan Kebak, Mojopahit AkhirKomentar